Organy spółki

 

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW:

Zgromadzenie Wspólników reprezentuje Burmistrz Pyrzyc. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą sprawy zastrzeżone w Umowie Spółki.

 

RADA NADZORCZA:

Rada Nadzorcza Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sprawuje stałą kontrole nad działalnością Spółki. Składa się z 5 członków, wybieranych na 3 letnią kadencję, z których dwóch wybieranych jest przez pracowników Spółki, a pozostałych powołuje Burmistrz Pyrzyc.

 

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ:

  1. Arkadiusz Cysek – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  2. Anna Wilczek – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  3. Roman Mol – Członek Rady Nadzorczej
  4. Maciej Skotarczak – Członek Rady Nadzorczej
  5. Marek Sobolewski – Członek Rady Nadzorczej

 

ZARZĄD SPÓŁKI:

Obecnie Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Zarząd kieruje sprawami Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.

Funkcję Prezesa pełni Krzysztof Wancerz. Prezes Zarządu podejmuje decyzje i wydaje zarządzenia oraz składa oświadczenia w imieniu Spółki.