Jednostka Realizująca Projekt

 

W obrębie struktur Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. utworzona została Jednostka Realizująca Projekt – JRP odpowiedzialna za wdrażanie i realizację projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci kanalizacyjnej w Pyrzycach.

Ponadto nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje powołany Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO) odpowiedzialny za prawidłowe zarządzanie administracyjne, finansowe i techniczne projektem oraz monitorowanie jego realizacji. 

           

Podstawowe czynności JRP:

 1. Zarządzanie i koordynacja Projektem na zasadach i w zakresie opisanym studium wykonalności.
 2. Zapewnienie, aby wszystkie towary, roboty i usługi wymagane dla  przedsięwzięcia były pozyskiwane zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych oraz regulacjami Funduszu Spójności.
 3. Prowadzenie nadzoru nad przedsięwzięciem w trakcie jego realizacji i przedstawianie Zarządowi Spółki i innym instytucjom stosownych wniosków w tym zakresie.
 4. Reprezentowanie Spółki w stosunkach prawnych w zakresie zarządzania , koordynacji i realizacji projektu.
 5. Reprezentowanie Spółki we wszystkich sprawach technicznych i finansowych.
 6. Zatrudnianie w zależności od potrzeb projektu – konsultantów zewnętrznych.
 7. Koordynacja zadań Inżyniera Kontraktu i innych konsultantów zewnętrznych
 8. Przedstawianie płatności i rozliczeń za usługi i dostawy związane z projektem, w tym wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu i wykonawców oraz prowadzenia stosownej ewidencji i raportów.
 9. Sporządzanie i przedstawianie raportów dotyczących realizacji projektu zgodnie z wymogami właściwymi dla wykorzystania środków z Funduszu Spójności i Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
 10. Opracowanie i wdrożenie zasad monitoringu inwestycji zgodnie z procedurami wdrażania środków Funduszu Spójności i Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

W skład JRP wchodzą następujące stanowiska:

 • Kierownik JRP,
 • Specjalista ds. technicznych,
 • Specjalista ds. finansowych,
 • Specjalista ds. księgowych,
 • Specjalista ds. przetargów i administracji.

Projekt wspolfinansowany przez Unie Europejska ze srodków Funduszu Spojnosci w ramach
Programu Infrastruktura i Srodowisko.
© 2012, All Rights Reserved JRP