Zamówienia publiczne

W ramach projektu: „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci kanalizacyjnej w Pyrzycach” Zamawiający przewiduje przygotowanie trzech postępowań przetargowych z zastosowaniem ustawy prawa zamówień publicznych:

  1. Wyłonienie Inżyniera Kontraktu - Dnia 22.07.2011 r. zostało wszczęte postępowanie na wybór Inżyniera Kontraktu w ramach przetargu nieograniczonego. W postępowaniu udział wzięło 4 Wykonawców. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji Sp. z .o.o. Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 17.08.2011 r. na kwotę 162 500,00 zł netto.
  2. Wyłonienie wykonawcy robót dla zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej w Pyrzycach” - W dniu 13.02.2012 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych dla zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej w Pyrzycach”. W postępowaniu wpłynęło 13 ofert wykonawców, które podlegały badaniu przez komisję przetargową. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie Zamawiający przeznaczył 1 234 000,00 zł netto na realizację zadania. Szacunkowa wartość zamówienia przedstawiona przez Inżyniera Kontraktu na dzień 10.02.2012 r. wyniosła: 1 524 370,00 zł netto. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: Zakład Robót Inżynieryjno Budowlanych Andrzej Dykowski z siedzibą w Szczecinie. Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 06.04.2012 r. na kwotę 1 056 910,57 zł netto. Roboty budowlane będą trwały do 30.09.2013 r. zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC w trybie zaprojektuj i wybuduj.
  3. Wyłonienie wykonawcy robót dla zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pyrzycach” - W dniu 14.02.2012 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych dla zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pyrzycach”. W postępowaniu wpłynęło 7 ofert wykonawców, które podlegały badaniu przez komisję przetargową. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie Zamawiający przeznaczył 8 481 000,00 zł netto na realizację zadania. Szacunkowa wartość zamówienia przedstawiona przez Inżyniera Kontraktu na dzień 10.02.2012 r. wyniosła: 10 871 405,28 zł netto. W wyniku badania ofert przez komisję przetargową wybrano ofertę firmy: Poznańskie Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Hydrotechnicznych WODKAN Sp. z o.o. Dnia 25.04.2012 r. została podpisana umowa z wykonawcą o wartości 7 609 553, 83 zł netto. Roboty prowadzone będą do 30.11.2013 r. Wykonawcy został już przekazany plac budowy.
     

Projekt wspolfinansowany przez Unie Europejska ze srodków Funduszu Spojnosci w ramach
Programu Infrastruktura i Srodowisko.
© 2012, All Rights Reserved JRP