Opis projektu

 

Nazwa projektu: „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci kanalizacyjnej w Pyrzycach

 

Nazwa Programu: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)

Oś priorytetowa:  I – Gospodarka wodno-ściekowa

Działanie: 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

 

Wartość dofinansowania:    7 786 604,86 zł

Koszt całkowity projektu: 17 724 635,19 zł

Koszty kwalifikowane:     9 160 711,60 zł

 

Zakres inwestycji :

Projekt dotyczył przebudowy przepompowni głównej i oczyszczalni ścieków oraz budowy odcinka kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Warszawskiej. W ramach projektu wykonano prace budowlano-montażowe, instalacyjne, elektryczne, wykończeniowe oraz zakupiono wyposażenie do przepompowni, oczyszczalni ścieków i laboratorium. Dzięki realizacji inwestycji wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 1,04 km oraz odcinek kanalizacji deszczowej o długości 0,77 km. 
 
W podziale na obiekty wykonano następujący zakres prac: obiekty pompowni (komora krat z zastawkami, piaskownik pionowy, separator piasku, pompownia tymczasowa, pompownia główna), obiekty oczyszczalni (biooxyblok nr 1, nr 2, nr 3, zagęszczacz osadu, komora rozdziału na przewodach tłocznych), obiekty inne (laguna, trzcinowisko, budynek główny, remont dróg i ogrodzeń), sieci technologiczne (instalacje elektryczne, automatyka kontrolno-pomiarowa).
 

Uzasadnienie realizacji:

Stan techniczny oczyszczalni i przepompowni ścieków był zły i w miarę upływu czasu uległ pogorszeniu. Wiele urządzeń zostało wyeksploatowanych, wymagało pilnej wymiany i modernizacji. Elementy wyposażenia stwarzały duże trudności w utrzymaniu  ruchu ciągłego pracy oczyszczalni oraz właściwego poziomu procesów technologicznych oczyszczania ścieków.
 
Wyeksploatowana infrastruktura komunalna powodowała, że praca oczyszczalni była mało wydajna i stwarzała ciągłe zagrożenie awarii.  Natomiast brak kanalizacji sanitarnej nie pozwalał na przyłączenie nowych użytkowników i poprawę efektywności pracy oczyszczalni. Tym samym systematycznie wzrastało zagrożenie dla czystości wód powierzchniowych i podziemnych.
 
CELE PROJEKTU: 
  1. Modernizacja oczyszczalni ścieków
  2. Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej: 1,04 km
  3. Długość wybudowanej kanalizacji deszczowej: 0,77 km
  4. Planowana liczba osób podłączonych do sieci kanalizacyjnej: 175 osób
OKRES REALIZACJI:
 
08.06.2011 r. - podpisanie umowy o dofinansowanie 
28.11.2014 r. - termin zakończenia rzeczowego inwestycji 
30.03.2015 r. - rozliczenie finansowe projektu
 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE:
 
W ramach projektu: „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci kanalizacyjnej w Pyrzycach” Zamawiający prowadził następujące postępowania przetargowe z zastosowaniem ustawy prawa zamówień publicznych:
  1. Wyłonienie Inżyniera Kontraktu - Podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Obsługi Inwestycji Sp. z .o.o. oraz firmą Komplet Inwest s.j.
  2. Wyłonienie wykonawcy robót dla zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej w Pyrzycach” - Zawarto umowę z firmą Zakład Robót Inżynieryjno Budowlanych Andrzej  Dykowski
  3. Wyłonienie wykonawcy robót dla zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pyrzycach” - Zawarto umowę z firmą Poznańskie Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno- Hydrotechnicznych WODKAN Sp. z o.o., a następnie (po ogłoszeniu upadłości przez PPRI-H Wodkan) z firmą BUDIMEX S.A.
 

Projekt wspolfinansowany przez Unie Europejska ze srodków Funduszu Spojnosci w ramach
Programu Infrastruktura i Srodowisko.
© 2012, All Rights Reserved JRP