Zakończono projekt "Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci kanalizacyjnej w Pyrzycach"

Oczyszczalnia ścieków w Pyrzycach położona jest 2,5 km na północny wschód od miasta Pyrzyce, na terenie zlewni jeziora Miedwie, będącego źródłem wody pitnej dla Miasta Szczecina. Oczyszczalnia obsługuje ok.       15 000 mieszkańców Pyrzyc wraz z miejscowościami wiejskimi (Mechowo, Letnin, Obojno) ponadto ścieki dowożone taborem asenizacyjnym, w sumie ok. 6 000  m³/dobę ścieków, co daje 2 mln m³ ścieków rocznie. Obiekt został oddany do użytkowania w 1989 r. jako mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia typu BIOOXYBLOK z chemicznym wspomaganiem usuwania fosforu. 
Największym problemem oczyszczalni był zły stan techniczny zastosowanych urządzeń. Elementy wyposażenia zastosowane jako prototypowe, obecnie trudno dostępne, stwarzały duże trudności w utrzymaniu ruchu ciągłego pracy oczyszczalni oraz właściwego poziomu procesów technologicznych oczyszczania ścieków. Wyeksploatowane urządzenia wymagały pilnej wymiany i modernizacji. Praca oczyszczalni była mało wydajna i stwarzała ciągłe zagrożenie awariami.  
Konieczne zatem stało się podjęcie działań w celu pozyskania środków na modernizację oczyszczalni ścieków oraz budowę odcinka kanalizacji sanitarnej i deszczowej. W listopadzie 2009 r. Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. wzięło udział w konkursie o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wniosek przeszedł pomyślnie dwuetapową ocenę i 8 czerwca 2011 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
W ramach inwestycji przewidziano dwa główne zadania - modernizację oczyszczalni ścieków oraz budowę sieci kanalizacyjnej. Po przeprowadzeniu postępowań przetargowych wyłoniono wykonawców robót budowlanych. 
Realizacja zadania budowa sieci kanalizacyjnej następowała dwuetapowo. Pierwszy etap obejmował prace projektowe i uzyskanie pozwoleń na budowę, a następnie realizację robót budowlanych. W ramach projektu zaprojektowano i wybudowano odcinek kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 1048 mb oraz zaprojektowano i wybudowano kanalizację deszczową o długości 915 mb. Zachęcamy wszystkich mieszkańców ulicy Warszawskiej do przyłączania się do nowopowstałej sieci kanalizacyjnej.
 
W trakcie realizacji głównego zadania - ”Modernizacja oczyszczalni ścieków" Spółka napotkała wiele trudności. Wykonawca realizował roboty budowlane na oczyszczalni ścieków w okresie od kwietnia 2012 r. do maja 2013 r., po czym ogłosił upadłość. PPK Pyrzyce zostało zmuszone do ponownego przeprowadzenia postępowania przetargowego i długotrwałej inwentaryzacji placu budowy. Problemy, które skutkowały wyłonieniem kolejnego wykonawcy miały bezpośredni wpływ na wzrost kosztów realizacji inwestycji. Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniósł 14.634.1550,51 zł netto, przy dofinansowaniu projektu na poziomie ponad 7. 000.000 zł. Pozostała kwota stanowiła wkład własny Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. sfinansowany z kredytu bankowego. W konsekwencji zmianie uległ również termin zakończenia inwestycji, którą ostatecznie rozliczono do 31.03.2015 r.
 
Zakres inwestycji obejmował przebudowę przepompowni głównej i oczyszczalni ścieków. W ramach modernizacji oczyszczalni ścieków zastosowano technologię BIOSET, dostosowaną do istniejących już obiektów, która cechuje się dodatkowym stopniem oczyszczania poprzez komorę beztlenową, wytwarzającą lotne kwasy tłuszczowe, wspomagające usuwanie substancji biogennych. Ponadto polega ona na bardziej nowoczesnym systemie uzbrojenia istniejących obiektów o urządzenia i technologię opartą o wielofazowe oczyszczanie metodą osadu czynnego przy zastosowaniu komór obiegowych z recyrkulacją wewnętrzną. W ramach projektu wykonano prace budowlano-montażowe, instalacyjne, elektryczne, wykończeniowe oraz zakupiono wyposażenie do przepompowni, oczyszczalni ścieków i laboratorium. Prace prowadzone były równolegle na terenie oczyszczalni ścieków oraz pompowni głównej. W ramach inwestycji wykonano kontenerową stację zlewczą wyposażoną w pomiar, ewidencję i kontrolę parametrów zrzucanych ścieków, budynek komory krat z zastawkami wyposażony w automatyczną kratę schodkową z podajnikiem, przenośnikiem i prasą skratek oraz kratę ręczną. Budynek pompowni wyposażony został w separator z płuczką piasku, pompy samozasysające oraz instalację dezodoryzacji z biofiltrem. Na terenie oczyszczalni ścieków wykonano przebudowę 2 z 3 reaktorów typu BIOOXYBLOK na reaktory typu BIOSET wraz z wymianą urządzeń technologicznych. Ponadto zmieniono funkcję reaktora nr 3 na zbiornik retencyjny. Wykonano również modernizację stacji uzdatniania wody, zagęszczacza osadu oraz komory rozdziału. Zmodernizowano pompownię lokalną oraz stację dmuchaw wraz z wymianą urządzeń. Oczyszczalnia została wyposażona także w instalację dozowania koagulantu do chemicznego wspomagania procesu oczyszczania ścieków. Ponadto przeprowadzono remont obiektów technicznych i socjalno-biurowych. Zastosowano nowoczesny system monitoringu i sterowania procesami technologicznymi poprzez automatykę kontrolno-pomiarową. 
Przyznanie dotacji ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pozwoliło na stworzenie nowoczesnej oczyszczalni, nieuciążliwej dla środowiska i spełniającej wszelkie wymogi polskich i unijnych uregulowań prawnych. Oczyszczalnia po modernizacji osiągnie bardziej stabilną redukcję zanieczyszczeń, zminimalizuje zużycie energii elektrycznej, przyczyni się do zmniejszenia awaryjności, ponadto praca oczyszczalni stała się łatwiejsza i bezpieczniejsza. 
 

Projekt wspolfinansowany przez Unie Europejska ze srodków Funduszu Spojnosci w ramach
Programu Infrastruktura i Srodowisko.
© 2012, All Rights Reserved JRP