ZMIANA WARTOŚCI DOFINANSOWANIA

W dniu 19 grudnia 2013 r. podpisano aneks do umowy o dofinansowanie projektu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Wprowadzone zamiany finansowe zostały przedstawione w tabeli poniżej:

Wyszczególnienie

Umowa o dofinansowanie z dn. 08.06.2011

Aneks do umowy z dn. 19.12.2013

Wysokość dofinansowania

5 556 980, 00 zł

7 890 703,10 zł

Kwota kosztów spełniających warunki kwalifikowalności

11 285 385,00 zł

13 261 685,89 zł

Kwota wydatków kwalifikowanych

6 537 623,53 zł

9 283 180,12 zł

Wartość luki finansowej

57,93 %

70%

Planowany całkowity koszt realizacji projektu (z podatkiem VAT)

14 669 980,21 zł

17 115 941,12 zł

 


Projekt wspolfinansowany przez Unie Europejska ze srodków Funduszu Spojnosci w ramach
Programu Infrastruktura i Srodowisko.
© 2012, All Rights Reserved JRP